اثبات مبالغ پرداختی

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
delshad 376,420 ریال 01 تير 1397
علی 3,467,450 ریال 26 خرداد 1397
عبدالله 5,604,280 ریال 26 خرداد 1397
مهدی 458,080 ریال 19 خرداد 1397
ولی 483,000 ریال 19 خرداد 1397
محمد 530,320 ریال 19 خرداد 1397
نصرت 563,990 ریال 19 خرداد 1397
مریم 592,830 ریال 19 خرداد 1397
حسین 854,140 ریال 19 خرداد 1397
مهدی 872,270 ریال 19 خرداد 1397

 

تاکنون مبلغ 265,546,932 ریال به کاربران پرداخت شده است